Mức Phạt Chậm Nộp Báo Cáo Tài Chính – CẬP NHẬT MỚI

Rate this post

Theo quy định tại điểm 1, điều 3, luật kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. . Nói cách khác, báo cáo tài chính giúp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp.

Báo Cáo Tài Chính Thanh Toán Chậm: Phạt chậm nộp báo cáo tài chính, không nộp hoặc lập sai báo cáo tài chính, sai mẫu báo cáo tài chính. Xử phạt khi hạch toán sai tài khoản, không đúng hệ thống tài khoản kế toán quy định… Ditto Thuế Cộng Theo dõi bài viết dưới đây

Xử phạt chậm nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế

Phạt chậm nộp báo cáo tài chính
Xử phạt chậm nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế
Căn cứ Điều 10, 11, 12 Nghị định 41/2018/NĐ-KP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, cụ thể như sau:

Phạt chậm nộp báo cáo tài chính

Phạt chậm nộp báo cáo tài chính
Phạt chậm nộp báo cáo tài chính

Hay nhin nhiêu hơn

tiền phạt Sự vi phạm
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quá thời hạn quy định dưới 03 tháng;
 • Công bố báo cáo tài chính chậm hơn 03 tháng so với thời hạn quy định.
Phạt tiền từ 10 000 000 đồng đến 20 000 000 đồng
 • Công bố báo cáo tài chính không đầy đủ như mô tả;
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp theo quy định của pháp luật phải kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quá thời hạn quy định từ 3 tháng trở lên;
 • Công bố báo cáo tài chính khi chưa có báo cáo kiểm toán đối với trường hợp pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Công bố báo cáo tài chính chậm so với thời hạn từ 3 tháng trở lên.
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
 • Sai thông tin, số liệu trên báo cáo tài chính đã công khai;
 • Cung cấp và công bố báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam với số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.
Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
 • Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không công bố báo cáo tài chính theo yêu cầu.
Tham Khảo Thêm:  Kế Hoạch Xây Dựng Instagram Vạn Người Mê

Các biện pháp khắc phục: Buộc nộp và công bố báo cáo kiểm toán kèm theo báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và điểm d khoản 2 Điều này.

Xử phạt vi phạm về tài khoản kế toán

Phạt chậm nộp báo cáo tài chính
Phạt chậm nộp báo cáo tài chính

Phạt tiền từ 5 000 000 đồng đến 10 000 000 đồng

a) Ghi sai tài khoản kế toán;

b) Thay đổi nội dung, phương pháp hạch toán tài khoản kế toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán phải được Bộ Tài chính chấp thuận nhưng chưa được chấp thuận.

-> Đây là mức tốt cho cá nhân. Đối với tổ chức cùng một hành vi vi phạm, mức phạt cao gấp 2 lần so với cá nhân.

Phạt tiền từ 5 000 000 đồng đến 10 000 000 đồng

Không thực hiện đúng chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc phê chuẩn.

Xử phạt vi phạm về lập và trình bày báo cáo tài chính

Xử phạt chậm nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế
Xử phạt chậm nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế
tiền phạt Sự vi phạm
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 • Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng hình thức theo quy định;
 • Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Đây là tiền phạt cá nhân. Đối với tổ chức cùng một hành vi vi phạm, mức phạt cao gấp 2 lần so với cá nhân.
Phạt tiền từ 10 000 000 đồng đến 20 000 000 đồng
 • Lập báo cáo tài chính không đầy đủ theo quy định;
 • Áp dụng các mẫu báo cáo tài chính khác theo quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán, trừ trường hợp được Bộ Tài chính chấp thuận.
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
 • Không lập báo cáo tài chính theo quy định;
 • Lập báo cáo tài chính không thống nhất với số liệu trên sổ kế toán, chứng từ kế toán;
 • Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.
Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
 • Khai man báo cáo tài chính, khai man báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Thương lượng hoặc ép buộc người khác làm sai lệch báo cáo tài chính hoặc khai man báo cáo tài chính mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Cố ý thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp hoặc xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các biện pháp khắc phục:

a) Nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính giả mạo, giả mạo đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

Ghi chú:

– Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

– Đây là hình thức phạt chậm nộp báo cáo tài chính. Phạt tiền cũng được quy định cho việc chậm nộp tờ khai thuế (Tờ khai thuế TNDN cuối cùng, TAP …).

Xử phạt chậm nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê

Xử phạt chậm nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê
Xử phạt chậm nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê

Căn cứ Điều 7, 8 Nghị định số Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định thời hạn nộp báo cáo thống kê và báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê nhà nước theo quy định của pháp luật và Hành vi vi phạm quy định về yêu cầu đầy đủ của báo cáo thống kê:

Tham Khảo Thêm:  Đặc sản Nha Trang - Chả cá

Cảnh báo nộp báo cáo muộn

a) Không quá 05 ngày đối với báo cáo thống kê tháng;

b) Không quá 10 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;

c) Không quá 15 ngày đối với báo cáo thống kê và báo cáo tài chính năm.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi chậm nộp báo cáo.

a) Từ 05 ngày đến dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê tháng;

b) Từ 10 ngày đến dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng và 9 tháng;

c) Từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chậm nộp báo cáo.

a) Từ 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê tháng;

b) Từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng và 9 tháng;

c) Từ 20 ngày đến dưới 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chậm nộp báo cáo.

a) Từ 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng;

b) Từ 30 ngày đến 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.

Tham Khảo Thêm:  Gợi ý Chi phí đi du lịch Sapa hết bao nhiêu tiền

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính.

– Hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính được ấn định trước sau 15 ngày đối với chế độ báo cáo thống kê tháng, sau 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, sau 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm . chưa gửi báo cáo thống kê, báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê có thẩm quyền.

Ghi chú:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đầy đủ số lượng bảng thống kê, chỉ tiêu của chế độ báo cáo thống kê tháng.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đầy đủ số lượng biểu, chỉ tiêu thống kê của chế độ báo cáo thống kê quý, 6 tháng, 9 tháng.

. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đầy đủ số lượng bảng, chỉ tiêu thống kê của chế độ báo cáo thống kê năm.

Hay nhin nhiêu hơn

kết cục

Trên đây là nội dung chi tiết về hành vi vi phạm và mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính quy định tại Điều 10, 11, 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Blog cộng thuế Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này. Thuế Cộng Chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng, truy cập website để cập nhật những thông tin chi tiết và chuyên sâu nhất.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mức Phạt Chậm Nộp Báo Cáo Tài Chính – CẬP NHẬT MỚI . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *