Hướng Dẫn đầy đủ Về Hồ Sơ Hoàn Thuế GTGT Theo Thông Tư 80

Rate this post

Hồ sơ hoàn thuế GTGT theo thông tư 80 là một trong những vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải nắm rõ để đảm bảo việc thực hiện nghiệp vụ kế toán đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về quy trình, các bước thực hiện cũng như các loại tài liệu cần chuẩn bị để hoàn thành hồ sơ hoàn thuế GTGT này. Vì vậy, trong bài viết này, Cakhia TV sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về hồ sơ hoàn thuế GTGT theo thông tư 80, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình thực hiện và từ đó, tối ưu hóa công việc kế toán của mình.

Những trường hợp sẽ được hoàn thuế GTGT

Những trường hợp sẽ được hoàn thuế GTGT

Dựa trên quy định tại Điều 13 của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 (đã được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi năm 2016), được quy định như sau:

Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.

3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

4. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Do đó, các trường hợp được quy định như vậy sẽ được thực hiện hoàn thuế GTGT theo quy định hiện tại.

Điều kiện hoàn thuế GTGT?

Điều kiện hoàn thuế GTGT

Dựa trên quy định tại Điều 19 của Thông tư 219/2013/TT-BTC, được quy định như sau:

Điều 19. Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT

1. Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 Điều 18 Thông tư này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

2. Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau.

3. Thủ tục hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, các tổ chức, cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng các điều kiện hoàn thuế GTGT như sau:

 • Phải nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;
 • Có con dấu theo đúng quy định của pháp luật;
 • Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
 • Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.
Tham Khảo Thêm:  Thế Tổ Miếu – Một công trình quan trọng bậc nhất trong Hoàng thành Huế

? Xem thêm:

Hồ sơ hoàn thuế GTGT theo thông tư 80 gồm những gì?

Hồ sơ hoàn thuế GTGT theo thông tư 80

(1) Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng

(2) Các tài liệu có liên quan theo trường hợp hoàn thuế, cụ thể như sau:

a) Trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư:

a.1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư đối với trường hợp phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

a.2) Đối với dự án có công trình xây dựng: Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; giấy phép xây dựng;

a.3) Bản sao Chứng từ góp vốn điều lệ;

a.4) Bản sao Giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP (được sửa đổi tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP);

a.5) Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-1/HT, trừ trường hợp người nộp thuế đã gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế;

a.6) Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, Quyết định giao quản lý dự án đầu tư của chủ dự án đầu tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh hoặc Ban quản lý dự án đầu tư (nếu chi nhánh, Ban quản lý dự án thực hiện hoàn thuế).

b) Trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

b.1) Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-1/HT, trừ trường hợp người nộp thuế đã gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế;

b.2) Danh sách tờ khai hải quan đã thông quan theo mẫu số 01-2/HT đối với hàng hóa xuất khẩu đã thông quan theo quy định về pháp luật hải quan.

c) Trường hợp hoàn thuế chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại:

c.1) Trường hợp vốn ODA không hoàn lại do chủ chương trình, dự án trực tiếp quản lý, thực hiện:

c.1.1) Bản sao Điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận vốn ODA không hoàn lại hoặc văn bản trao đổi về việc cam kết và tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại; bản sao Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án hoặc Quyết định đầu tư chương trình và Văn kiện dự án hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 80 Nghị định 56/2020/NĐ-CP.

c.1.2) Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp đối với chi sự nghiệp và giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư đối với chi đầu tư của chủ dự án theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 80 Nghị định 56/2020/NĐ-CP và điểm a khoản 10 Điều 10 Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

c.1.3) Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-1/HT.

c.1.4) Bản sao văn bản xác nhận của cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA cho chủ chương trình, dự án về hình thức cung cấp chương trình, dự án ODA là ODA không hoàn lại thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng và việc không được ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng.

c.1.5) Trường hợp chủ chương trình, dự án giao một phần hoặc toàn bộ chương trình, dự án cho đơn vị, tổ chức khác quản lý, thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn ODA không hoàn lại nhưng nội dung này chưa được nêu trong các tài liệu c.1.1, c.1.4 thì ngoài các tài liệu c.1.1, c.1.2, c.1.3, c.1.4, còn phải có thêm bản sao văn bản về việc giao quản lý, thực hiện chương trình, dự án ODA không hoàn lại của chủ chương trình, dự án cho đơn vị, tổ chức đề nghị hoàn thuế.

c.1.6) Trường hợp nhà thầu chính lập hồ sơ hoàn thuế thì ngoài các tài liệu c.1.1, c.1.2, c.1.3, c.1.4, còn phải có bản sao hợp đồng ký kết giữa chủ dự án với nhà thầu chính thể hiện giá thanh toán theo kết quả thầu không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Người nộp thuế chỉ phải nộp các giấy tờ c.1.1, c.1.4, c.1.5, c.1.6 đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế lần đầu hoặc khi có thay đổi, bổ sung.

c.2) Trường hợp vốn ODA không hoàn lại do nhà tài trợ trực tiếp quản lý, thực hiện:

c.2.1) Các giấy tờ c.1.1, c.1.3;

c.2.2) Trường hợp Nhà tài trợ chỉ định Văn phòng đại diện của nhà tài trợ hoặc tổ chức quản lý, thực hiện chương trình, dự án (trừ trường hợp c.2.3) nhưng nội dung này chưa được nêu trong các tài liệu c.1.1 thì phải có thêm các tài liệu sau:

c.2.2.1) Bản sao văn bản về việc giao quản lý, thực hiện chương trình, dự án ODA không hoàn lại của nhà tài trợ cho Văn phòng đại diện của nhà tài trợ hoặc tổ chức do nhà tài trợ chỉ định;

c.2.2.2) Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Văn phòng đại diện của nhà tài trợ, tổ chức do nhà tài trợ chỉ định.

c.2.3) Trường hợp nhà thầu chính lập hồ sơ hoàn thuế thì ngoài những tài liệu quy định tại điểm c.2.1 khoản này, còn phải có bản sao hợp đồng ký kết giữa nhà tài trợ với nhà thầu chính hoặc bản tóm tắt hợp đồng có xác nhận của nhà tài trợ về hợp đồng ký kết giữa nhà tài trợ với nhà thầu chính bao gồm các thông tin: số hợp đồng, ngày ký kết hợp đồng, thời hạn hợp đồng, phạm vi công việc, giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, giá thanh toán theo kết quả thầu không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Người nộp thuế chỉ phải nộp các giấy tờ c.1.1, c.2.2, c.2.3 đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế lần đầu hoặc khi có thay đổi, bổ sung.

d) Trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước bằng nguồn tiền viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức:

d.1) Bản sao Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án và văn kiện chương trình, dự án, phi dự án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định 80/2020/NĐ-CP;

d.2) Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp đối với chi sự nghiệp và giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư đối với chi đầu tư của chủ dự án (trường hợp tiếp nhận viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước) theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định 80/2020/NĐ-CP và điểm a khoản 10 Điều 10 Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

d.3) Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-1/HT.

Người nộp thuế chỉ phải nộp các giấy tờ d.1 đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế lần đầu hoặc khi có thay đổi, bổ sung.

đ) Trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước bằng nguồn tiền viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam:

đ.1) Bản sao Quyết định tiếp nhận viện trợ khẩn cấp để cứu trợ (trường hợp viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ) hoặc Quyết định chủ trương tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai và văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai (trường hợp viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai) theo quy định tại khoản 6, 7, 8 Điều 3 Nghị định 50/2020/NĐ-CP.

đ.2) Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-1/HT.

Người nộp thuế chỉ phải nộp các giấy tờ đ.1 đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế lần đầu hoặc khi có thay đổi, bổ sung.

e) Trường hợp hoàn thuế ưu đãi miễn trừ ngoại giao:

e.1) Bảng kê thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao theo mẫu số 01-3a/HT có xác nhận của Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao về việc chi phí đầu vào thuộc diện áp dụng miễn trừ ngoại giao để được hoàn thuế.

e.2) Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01-3b/HT.

g) Hoàn thuế giá trị gia tăng với ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách xuất cảnh:

Bảng kê chứng từ hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh theo mẫu số 01-4/HT.

h) Trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tham Khảo Thêm:  # Giá vé cáp treo Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt Mới Nhất 2022

? Xem thêm:

Lời kết

Như vậy, thông qua bài viết này, các doanh nghiệp đã có thể nắm rõ quy trình và các bước thực hiện để chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế GTGT theo thông tư 80. Điều này giúp các doanh nghiệp có thể thực hiện nghiệp vụ kế toán đúng quy định pháp luật, tối ưu hóa công việc kế toán và tránh được các rủi ro trong quá trình thực hiện. Nếu cần thêm thông tin chi tiết, các doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các nguồn tài liệu chính thức từ Bộ Tài chính hoặc tìm kiếm các thông tin liên quan đến “Hồ sơ hoàn thuế GTGT theo thông tư 80” trên các trang web uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để thực hiện đề nghị hoàn thuế bằng hồ sơ điện tử?

Dựa trên khoản 1 Điều 32 Thông tư 80/2021/TT-BTC, đề nghị hoàn thuế bằng hồ sơ điện tử được thực hiện như sau:

 • Người nộp thuế cần nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc các cổng thông tin điện tử khác theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
 • Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử từ người nộp thuế tuân thủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
 • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 01/TB-HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư, cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế sẽ trả Thông báo chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 02/TB-HT kèm theo phụ lục I Thông tư hoặc Thông báo không được hoàn thuế theo mẫu số 04/TB-HT kèm theo phụ lục I Thông tư (trong trường hợp hồ sơ không thuộc diện được hoàn thuế) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc các Cổng thông tin điện tử khác nơi người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử.
Tham Khảo Thêm:  Vạn là gì? 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn là bao nhiêu nghìn?

Làm thế nào để thực hiện đề nghị hoàn thuế bằng hồ sơ giấy?

Dựa trên khoản 2 Điều 32 Thông tư 80/2021/TT-BTC, đề nghị hoàn thuế bằng hồ sơ giấy được thực hiện như sau:

 • Nếu người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế bằng giấy tại cơ quan thuế, công chức thuế sẽ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, công chức thuế yêu cầu người nộp thuế bổ sung hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ, công chức thuế sẽ gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 01/TB-HT kèm theo phụ lục I Thông tư cho người nộp thuế và ghi sổ nhận hồ sơ trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế.
 • Nếu người nộp thuế gửi hồ sơ qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ hồ sơ trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế.
 • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 02/TB-HT hoặc Thông báo hồ sơ không đúng thủ tục theo mẫu số 03/TB-HT kèm theo phụ lục I Thông tư (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính) hoặc Thông báo không được hoàn thuế theo mẫu số 04/TB-HT kèm theo phụ lục I Thông tư (trong trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế).

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hướng Dẫn đầy đủ Về Hồ Sơ Hoàn Thuế GTGT Theo Thông Tư 80 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *