Hồ Sơ Thay đổi Người đứng đầu Chi Nhánh Công Ty

Rate this post

Për të zgjeruar fushën e aktiviteteve të biznesit, bizneset shpesh krijojnë degë në lokacione të ndryshme. Drejtuesi i menaxhimit të operacioneve të degës është personi i caktuar nga ndërmarrja. Nëse ndërmarrja dëshiron të ndryshojë titullarin, është e nevojshme të kryhen procedurat për ndryshimin e përmbajtjes së regjistrimit të veprimtarive të degëve sipas përcaktimeve të ligjit. Shumë lexues kanë pyetje në lidhje me legjislacionin aktual për përbërësit ndryshimi i profilit të drejtuesit të degës së shoqërisë Aksionet, si të depozitohet për ndryshimin e titullarit të degës dhe shënimi për t’i kushtuar vëmendje gjatë kryerjes së kësaj procedure. Postimi i mëposhtëm nga Cakhia TV do t’i ndihmojë lexuesit t’u përgjigjen pyetjeve në lidhje me këtë çështje. Shpresojmë që ky artikull t’u sigurojë lexuesve shumë informacione të dobishme.

Çfarë është dega?

Dosja për ndryshimin e titullarit të degës së shoqërisë aksionare

Sipas dispozitave të pikës 1 të nenit 45 Ligji për Ndërmarrjet 2020 Rregulloret e degës janë si më poshtë:

“e para. Dega është një njësi e varur e një ndërmarrjeje, përgjegjëse për kryerjen e të gjitha ose një pjesë të funksioneve të ndërmarrjes, duke përfshirë funksionin e përfaqësuesit të autorizuar. Linja e biznesit të degës duhet të jetë në përputhje me linjën e biznesit të ndërmarrjes.”

Një degë është një njësi e lidhur e një ndërmarrjeje, e krijuar me qëllim të zgjerimit të shkallës dhe tregut të saj të biznesit. Sipas përcaktimeve të nenit 84 të Kodit Civil 2015, degët nuk kanë status juridik.

Për vendet ku lejohen degët, një ndërmarrje mund të krijojë një ose më shumë degë ose zyra përfaqësuese në një lokalitet sipas kufijve të ndarjes administrative dhe mund të krijojë degë si në vendet e brendshme ashtu edhe në ato të huaja.

Cilat janë rregullat ligjore për titullarin e një dege?

Klauzola 5, neni 84 i Kodit Civil të vitit 2015 parashikon:

Përgjegjësi i degës ose i përfaqësimit kryen detyrat e autorizuara nga personi juridik në masën dhe afatin e autorizuar.

Për sa i përket titullit, në Certifikatën e regjistrimit të funksionimit të degës nuk specifikohet titulli por shënohet vetëm titullari i degës. Përgjegjësi i degës nuk kërkohet të jetë anëtar i shoqërisë.

Përsa i përket roleve dhe kompetencave, sipas përcaktimeve të pikës 5 të nenit 84 të Kodit Civil 2015, përgjegjësi i degës përfaqësuese kryen detyrat e shoqërisë sipas autorizimit. Prandaj, ndërmjet drejtorit të degës dhe shoqërisë do të nënshkruhet një autorizim me shkrim, i cili përcakton qartë rolin, fushën e punës, të drejtat dhe detyrimet e drejtorit të degës.

Tham Khảo Thêm:  Du khách có biết Hồ Tràm Vũng Tàu ở đâu

Shënim: Drejtuesi i degës përfaqëson transaksionet e degës brenda fushëveprimit të autorizuar.

Për rrjedhojë, drejtuesi i degës nuk ka të drejtë të përfaqësojë degën pa autorizimin e përfaqësuesit ligjor të shoqërisë. Fusha e autorizimit do të vendoset nga përfaqësuesi ligjor i shoqërisë. Shoqëria rezervon gjithashtu të drejtën të anulojë autorizimin për drejtuesin e degës në çdo rast.

Kur dega lidh kontrata ose kryen punë që kërkojnë lejen e shoqërisë, drejtuesi i degës duhet t’i paraqesë degës një autorizim me shkrim të shoqërisë.

Prandaj, kreu i degës mund të emërohet nga jashtë kompanisë. Megjithatë, drejtuesi i degës mund të kryejë punën vetëm brenda fushës së autorizuar nga shoqëria.

A është e nevojshme ndryshimi i përmbajtjes së regjistrimit të biznesit gjatë ndryshimit të titullarit të degës së shoqërisë aksionare?

Në pikën 2, neni 62 i Dekretit 01/2021/ND-CP, përcaktohet si më poshtë:

2. Me rastin e ndryshimit të përmbajtjes së regjistrimit të veprimtarisë së degës, zyrës së përfaqësimit, vendndodhjes së biznesit, ndërmarrja duhet t’i dërgojë një njoftim për ndryshimin e përmbajtjes së regjistrimit të veprimtarisë së degës, zyrës së përfaqësimit ose vendndodhjes së biznesit në Zyrën e Regjistrimit të Biznesit ku është dega, përfaqësuesi. ndodhet zyra ose lokacioni i biznesit. Në rast të ndryshimit të titullarit të degës ose zyrës së përfaqësimit, njoftimit duhet t’i bashkëngjitet një kopje e shkresave ligjore të individit për titullarin e degës ose zyrës së përfaqësimit.

Me rastin e ndryshimit të përfaqësuesit të degës, ndërmarrja duhet të dërgojë një njoftim për ndryshimin e përmbajtjes së regjistrimit të degës në Zyrën e Regjistrimit të Biznesit në vendin ku ndodhet selia e degës.

? Shihni më shumë:

Procedurat e ndërrimit të titullarit të degës së shoqërisë aksionare: Çfarë dokumentesh duhen përgatitur?

Dosja për ndryshimin e titullarit të degës së shoqërisë aksionare

Dosja për ndryshimin e titullarit të degës së shoqërisë aksionare përfshin:

 1. Njoftimi i ndryshimit të përmbajtjes së regjistrimit të veprimtarisë së zyrës përfaqësuese/degës/lokacionit të biznesit (për ndryshimin e drejtuesit të zyrës përfaqësuese/degës/lokalitetit të biznesit) sipas formularit në Shtojcën Shtojca II-9 të Qarkores Nr. 01/2021/TT-BKHDT ;
 2. Vendim me shkrim dhe kopje të procesverbalit të mbledhjes për ndryshimin e titullarit të zyrës përfaqësuese/degës/lokacionit të biznesit të Bordit të Drejtorëve të shoqërisë aksionare;
 3. Një kopje e vlefshme e pasaportës ose kartës së identitetit të drejtuesit të zyrës/degës/lokacionit të ri të biznesit;
 4. Një kopje e vlefshme e certifikatës së investimit ose licencës së investimit, certifikatës së regjistrimit të veprimtarisë së zyrës përfaqësuese/degës/lokacionit të biznesit;
 5. Letër autorizimi (nëse përfaqësuesi i kompanisë nuk e paraqet drejtpërdrejt aplikimin).

Formulari i njoftimit për ndryshimet në përmbajtjen e regjistrimit të veprimtarisë së degës

Ju mund të shikoni dhe shkarkoni formularin e njoftimit për ndryshimin e regjistrimit të degës këtu:

mau-thong-bao-thay-doi-noi-dung-dang-ky-hoat-dong-chi-nhanh-van-phong-dai-dien

Shkarkoni formularin e njoftimit për ndryshimet në regjistrimin e funksionimit të degës: KETU

Procedurat për aplikimin për ndryshimin e titullarit të degës së shoqërisë aksionare në cilën agjenci?

Kompania mund të paraqesë aplikacionin në 2 mënyra:

Opsioni 1: Paraqisni aplikimin direkt në departamentin e vetëm të Zyrës së Regjistrimit të Biznesit në provincën ose qytetin ku ndodhet zyra përfaqësuese/dega/lokacioni i biznesit të kompanisë.

Metoda 2: Paraqisni aplikacionin online (online).

Shënim: Aktualisht, Zyrat e Regjistrimit të Biznesit në Hanoi dhe Ho Chi Minh City kërkojnë që kompanitë të aplikojnë online. Prandaj, nëse zyra përfaqësuese/dega/lokacioni i biznesit të kompanisë është në Hanoi ose Ho Chi Minh, kompania duhet të dorëzojë aplikacionin në mënyrë elektronike.

Tham Khảo Thêm:  Máy POS Là Gì? Những điều Bạn Cần Biết Về POS

Procedurat e ndryshimit të titullarit të degës së shoqërisë aksionare

Autoriteti: Zyra e regjistrimit të biznesit ku ndodhet përfaqësia/dega.

Formati: Paraqisni online aplikimin për ndryshimin e kreut të degës.

Hapat e zbatimit:

Hapi 1: Ndërmarrjet përgatisin dokumente sipas dokumenteve të mësipërme.

Hapi 2: Paraqisni kërkesën tuaj në zyrën e regjistrimit të biznesit.

Pas marrjes së njoftimit të ndërmarrjes, zyra e regjistrimit të biznesit do të japë një faturë, do të kontrollojë vlefshmërinë e aplikimit, do të ndryshojë informacionin për regjistrimin e veprimtarisë së degës në bazën kombëtare të të dhënave të administrimit të biznesit, regjistrimin e biznesit dhe lëshimin e certifikatës së regjistrimit të veprimtarisë në degë. brenda 03 ditëve pune nga data e marrjes së aplikimit të vlefshëm. Në rast se aplikimi nuk është i vlefshëm, zyra e regjistrimit të biznesit do t’i dërgojë ndërmarrjes një njoftim me shkrim duke treguar qartë arsyen.

Hapi 3: Merrni rezultate

Pas ndërmarrjes së hapave për të aplikuar për ndryshimin e kreut të degës, kompania do të marrë rezultatin nga Zyra e Regjistrimit të Bizneseve. Në rast nevoje, Zyra e Regjistrimit të Biznesit do të lëshojë një Certifikatë të ndryshimit të përmbajtjes së regjistrimit të veprimtarisë së zyrës përfaqësuese/degës/lokalitetit të biznesit.

Koha për të rregulluar procedurat për ndryshimin e titullarit të degës së një shoqërie aksionare

Koha e përpunimit: 03 ditë pune nga data e pranimit të dosjeve të plota.

Tarifa për ndryshimin e titullarit të degës së shoqërisë aksionare

Tarifa për ndryshimin e titullarit të degës së shoqërisë aksionare tashmë është falas.

Çfarë duhet të kihet parasysh gjatë ndryshimit të titullarit të një dege të shoqërisë aksionare?

Ndërmarrjet duhet të kenë parasysh disa raste kur nuk është e mundur ndryshimi i përfaqësuesit ligjor të degës, konkretisht si më poshtë:

 • Në rast se përfaqësuesi i vjetër ligjor pezullohet nga kodi tatimor, përfaqësuesi ligjor nuk lejohet të ndryshojë.
 • Personi që drejton biznesin i cili aktualisht është i pezulluar nga kodi tatimor nuk mund të regjistrohet si përfaqësuesi i ri ligjor i degës.
 • Individët që kanë qenë përfaqësues ligjorë të ndërmarrjeve të shpallura të falimentuara brenda një deri në tre vjet nga data e shpalljes së falimentimit nuk lejohen të veprojnë si përfaqësues të rinj ligjorë për degët e shoqërisë.

Shënim:

 • Në rast se ndryshimi i përfaqësuesit ligjor të degës çon në ndryshim të përmbajtjes së statutit, në procesverbal duhet të shënohet qartë përmbajtja e ndryshuar në statutin e ndërmarrjes.
 • Kur ndryshoni përfaqësuesin ligjor, është e nevojshme t’i kushtohet vëmendje procedurës së ndryshimit të informacionit të mbajtësit të llogarisë bankare.
 • Është e nevojshme të njoftohet partneri dhe agjencia e sigurimit për ndryshimin.
 • Nëse biznesi ka një nënlicencë në lidhje me informacionin përfaqësues, është e nevojshme të kryhet procedura e ndryshimit për të akomoduar informacionin e ri përfaqësues.
 • Në rast se ndryshimi i përfaqësuesit lidhet me kalimin e kapitalit te përfaqësuesi i ri, është e nevojshme t’i kushtohet vëmendje procedurës së deklarimit të të ardhurave personale të transferuesit.

Epilogu

Kështu, ndryshimi i titullarit të degës së shoqërisë aksionare është një aktivitet i rëndësishëm që kërkon saktësi dhe procedura korrekte. Për të kryer këtë proces, bizneset duhet të përgatisin dokumente të plota dhe t’i dorëzojnë sipas procedurave pranë Zyrës së Regjistrimit të Biznesit ku ndodhet dega. Ndryshimi i drejtuesit të degës mund të përfshijë edhe ndryshimin e statutit, informacionit të mbajtësit të llogarisë bankare ose procedurës së deklarimit të të ardhurave personale të transferuesit. Prandaj, ndërmarrjet duhet t’i kushtojnë vëmendje kushteve dhe procedurave specifike për të përfunduar me saktësi dhe efikasitet ndryshimin e kreut të degës. Nëse keni ndonjë pyetje ose keni nevojë për mbështetje, mund të kontaktoni Zyrën e Regjistrimit të Biznesit për përgjigje. Me informacion rreth Profili i ndërrimit të drejtuesit të degës së shoqërisë aksionare Kjo shpresojmë se do të ndihmojë bizneset në procesin e kryerjes së procedurave administrative.

Tham Khảo Thêm:  Du lịch Hạ Long cần chuẩn bị những gì?

Nëse keni nevojë të mësoni më shumë rreth proceseve dhe procedurave specifike si shërbimet e plota të kontabilitetit, mirëmbajtja e faqes në internet, marrja me qira e zyrës me shërbime të plota, marrja me qira e zyrës virtuale ose marrja me qira e hapësirës së zyrës, si dhe shërbimi ndaj klientit. Krijoni një biznes paketash, ejani në Cakhia TV – partneri juaj i besueshëm.

Ekipi ynë konsulent profesional dhe me përvojë është i gatshëm t’ju ndihmojë me të gjitha pyetjet tuaja dhe t’ju ndihmojë të përfundoni procedurat ligjore shpejt dhe me efikasitet. Për këshilla dhe mbështetje, klientët mund të na kontaktojnë në Linja telefonike: 0853 9999 77. Ne do t’i përgjigjemi kërkesës tuaj sa më shpejt të jetë e mundur, të përkushtuar për t’ju sjellë shërbimin më të mirë nga Cakhia TV.

Pyetjet e bëra shpesh

1. A është e nevojshme ndryshimi i përmbajtjes së regjistrimit të biznesit gjatë ndryshimit të titullarit të degës së shoqërisë aksionare?

Po, kompania duhet të ndryshojë përmbajtjen e regjistrimit të biznesit të saj në degë për të akomoduar drejtuesin e ri.

2. Çfarë përfshin dosja për ndryshimin e titullarit të degës së shoqërisë aksionare?

Dosja për ndryshimin e titullarit të degës së një shoqërie aksionare përfshin një njoftim për ndryshimin e përmbajtjes së regjistrimit të veprimtarisë, një vendim me shkrim, një kopje të pasaportës ose kartës së identitetit të drejtuesit të ri, një certifikatë regjistrimi të funksionimit. Veprimi i degës dhe dokumenti i autorizimit (nëse është e nevojshme) .

3. Cila agjenci është kompetente për shqyrtimin e kërkesës për ndryshim të titullarit të degës së shoqërisë aksionare?

Zyra e regjistrimit të biznesit ku ndodhet dega.

4. Ka raste kur nuk është e mundur të ndryshohet titullari i degës së shoqërisë aksionare?

Nuk mund të ndryshohet kur përfaqësuesit të vjetër i është pezulluar numri i identifikimit tatimor ose i falimentuar për një periudhë nga një deri në tre vjet, ose personi që drejton biznesin i ka pezulluar numrin e identifikimit tatimor.

5. Pas ndryshimit të kreut të degës, çfarë duhet t’i kushtojë vëmendje kompania?

Shoqëria duhet t’i kushtojë vëmendje ndryshimit të regjistrimit të informacionit të mbajtësit të llogarisë bankare, të njoftojë partnerët dhe agjencitë e sigurimit, të kryejë procedurat për ndryshimin e nënlicencave në lidhje me përfaqësuesit e rinj dhe të bëjë deklarimet e të ardhurave.hyrje personale nëse ka një transferim kapitali.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hồ Sơ Thay đổi Người đứng đầu Chi Nhánh Công Ty . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *