Hồ Sơ Giảm Vốn điều Lệ Công Ty Hợp Danh

Rate this post

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty hợp danh Việc thu xếp vốn cổ phần là một trong những thủ tục quan trọng mà công ty thuộc loại hình công ty hợp danh phải thực hiện. Tuy nhiên, đây là một quy trình phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết về luật doanh nghiệp. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thủ tục giảm vốn cổ phần của công ty hợp danh và các thủ tục cần thiết để thực hiện. Đoạn văn này Cakhia TV sẽ giúp bạn hiểu chủ đề tốt hơn”Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty hợp danh” và thông tin hữu ích về nó.

Điều kiện để thành lập công ty hợp danh là gì?

Điều kiện để thành lập công ty hợp danh là gì?

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung, kinh doanh dưới một tên chung (gọi tắt là thành viên hợp danh). Ngoài thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Thành viên hợp danh là cá nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Trong khi đó, thành viên góp vốn có thể là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty hợp danh không được phép phát hành chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào.

Tài sản của công ty hợp danh bao gồm:

 • Tài sản góp vốn của thành viên đã được chuyển giao cho công ty;
 • Tài sản được tạo ra dưới tên của công ty;
 • Tài sản từ hoạt động kinh doanh của thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ hoạt động kinh doanh của công ty do thành viên hợp danh thực hiện nhân danh cá nhân;
 • Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được trở thành thành viên hợp danh của công ty khác, trừ trường hợp được các thành viên hợp danh khác đồng ý. Thành viên hợp danh cũng không được lợi dụng danh nghĩa của cá nhân hoặc người khác kinh doanh cùng ngành, nghề với công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Thành viên hợp danh không được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình trong công ty cho tổ chức, cá nhân khác nếu không được sự đồng ý của các thành viên hợp danh khác.

? Xem thêm:

Làm thế nào để bạn góp vốn vào công ty hợp danh?

Làm thế nào để bạn góp vốn vào công ty hợp danh?

Thành viên hợp danh, thành viên góp vốn phải hoàn trả đủ số vốn đã cam kết góp đúng hạn. Trường hợp thành viên hợp danh không góp đủ số vốn đã cam kết và gây thiệt hại cho công ty thì phải bồi thường thiệt hại cho công ty. Trường hợp thành viên góp vốn không góp đủ số vốn đã cam kết góp thì phần vốn góp chưa góp được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty. Trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Tham Khảo Thêm:  Chuối Quết Dừa - Món ăn dân dã ngọt lịm hương quê ở Tiền Giang

Khi số vốn cam kết đã được góp đủ, giấy chứng nhận phần vốn góp sẽ được cấp cho thành viên. Giấy chứng nhận phần vốn góp phải ghi rõ các thông tin chủ yếu sau:

 • Tên, mã số công ty, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Vốn cơ bản của công ty;
 • Tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số công ty hoặc số văn bản pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; Loại thành viên;
 • Giá trị phần vốn góp và loại tài sản góp vốn của các thành viên;
 • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
 • Quyền và nghĩa vụ của người được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
 • Họ, tên, chữ ký của người đứng tên chứng nhận phần vốn góp và của các thành viên hợp danh của công ty.

Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới bất kỳ hình thức nào thì thành viên có quyền yêu cầu công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp.

Theo quy định tại Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên góp vốn có các quyền sau:

 • Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc thay đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thay đổi, bổ sung quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, tổ chức lại và giải thể công ty. công ty và những nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;
 • Được chia lãi hàng năm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp vào vốn cổ phần của công ty;
 • Được cung cấp báo cáo tài chính hàng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, đăng ký và các tài liệu khác của công ty;
 • Chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong công ty cho người khác;
 • Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh trong ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 • Định đoạt phần vốn góp của mình bằng các hình thức thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết làm thành viên góp vốn của công ty;
 • Được nhận một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp vào vốn cơ bản của công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;
 • Các quyền khác do luật này và điều lệ công ty quy định.

Ngoài các quyền, thành viên góp vốn còn có các nghĩa vụ sau đây:

 • Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp;
 • Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành kinh doanh nhân danh công ty;
 • Tôn trọng Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Các nghĩa vụ khác do luật này và điều lệ công ty quy định.

Hồ sơ giảm vốn cổ phần công ty hợp danh theo quy định năm 2023

Hồ sơ giảm vốn cổ phần công ty hợp danh theo quy định năm 2023

Theo quy định tại Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh khi đăng ký thay đổi vốn cổ phần phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sổ đăng ký kinh doanh Văn phòng nơi đặt trụ sở chính của công ty. Ứng dụng bao gồm các tài liệu sau:

 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Quyết định, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quyết định, nghị quyết, biên bản của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi quy chế vốn;
 • Văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục. theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp giảm vốn cổ phần thì công ty phải cam kết thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện giảm vốn cổ phần theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp thì hồ sơ đăng ký giảm vốn cổ phần phải được gửi kèm theo: báo cáo tài chính. sát thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Tham Khảo Thêm:  CẬP NHẬT THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

 • Hoàn lại một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn cổ phần của công ty nếu đã hoạt động liên tục từ 02 năm trở lên, kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và được bảo lãnh thanh toán. thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Vốn cổ phần không được các thành viên góp đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020.

Quy trình đăng ký giảm vốn cổ phần của công ty hợp danh bao gồm 4 bước:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Công ty phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm các nội dung nêu trên.
 • Bước 2: Nộp. Công ty có thể nộp hồ sơ tại bộ phận đăng ký kinh doanh một cửa hoặc sử dụng phương thức thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tuyến tại cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Bước 3: Xem lại hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ nộp Hóa đơn, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty.
 • Bước 4: Thông báo các thay đổi.

? Xem thêm:

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu về Lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

kết cục

Cakhia TV Tôi đã trả lời các câu hỏi về vấn đề này”Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty hợp danh” như đã đề cập ở trên. Hi vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho quý công ty trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục giảm vốn cổ phần.

Các câu hỏi thường gặp

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh bao gồm các nội dung sau:

1. Đơn đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau:

 • Hồ sơ pháp lý cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; hồ sơ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; hồ sơ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và hồ sơ cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, bản sao các văn bản pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau khi nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để giảm vốn cổ phần, công ty cần thực hiện những thủ tục gì?

Sau khi nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để giảm vốn cổ phần, công ty phải làm thủ tục công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty hợp danh có được nhận thành viên góp vốn mới không?

Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên góp vốn. Việc kết nạp thành viên mới của công ty phải được sự chấp thuận của Hội đồng thành viên. Thành viên góp vốn phải góp đủ số vốn đã cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên có quyết định khác.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hồ Sơ Giảm Vốn điều Lệ Công Ty Hợp Danh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *