Hồ Sơ đăng Ký Theo Quy định Mới Nhất

Rate this post

Thế chấp tàu biển là một giải pháp tài chính phổ biến trong ngành vận tải biển. Tuy nhiên, để thế chấp tàu biển, bên thế chấp phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và quy định của pháp luật Việt Nam. Trong bài viết này, cùng nhau Cakhia TV tìm hiểu về Nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam và các thông tin cơ bản về đăng ký thế chấp tàu biển cũng như hồ sơ đăng ký theo quy định mới nhất.

Thế chấp tàu biển là gì?

Thế chấp tàu biển là gì?

Điều 37 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về thế chấp tàu biển Việt Nam như sau:

Thế chấp tàu biển Việt Nam

1. Cầm cố tàu biển là việc chủ tàu biển dùng tàu biển thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên thế chấp mà không phải giao tàu biển đó cho bên thế chấp.

2. Chủ tàu biển có quyền cầm cố tàu biển Việt Nam của mình cho bên cầm cố theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Hợp đồng thế chấp tàu biển Việt Nam phải được giao kết bằng văn bản. Việc thế chấp tàu biển Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Các quy định về thế chấp tàu biển cũng được áp dụng đối với việc thế chấp tàu biển đang đóng.

thế chấp tàu biển là hình thức chủ sở hữu tàu biển dùng tàu biển của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên nhận thế chấp mà không yêu cầu giao nộp tàu biển đó.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hợp đồng thế chấp tàu biển Việt Nam phải được lập thành văn bản và có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam?

Nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam
Nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam

Điều 38 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam như sau:

Nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam

1. Tàu biển đã thế chấp không được chuyển quyền sở hữu nếu không được bên thế chấp đồng ý.

2. Tàu biển thế chấp phải được chủ sở hữu tàu biển mua bảo hiểm, trừ trường hợp trong hợp đồng thế chấp có thỏa thuận khác.

3. Khi bên nhận cầm cố đã chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền của mình đối với khoản nợ được bảo đảm bằng tàu biển cầm cố cho người khác thì việc thế chấp tàu biển đó cũng được chuyển giao tương ứng.

4. Tàu biển có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu giá trị của các nghĩa vụ đó lớn hơn tổng giá trị của các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Thứ tự ưu tiên của việc thế chấp được xác định căn cứ vào thứ tự đăng ký các tài sản thế chấp tương ứng trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam.

5. Việc thế chấp tàu biển của hai chủ sở hữu trở lên phải được tất cả các chủ sở hữu đó đồng ý, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

6. Việc thế chấp tàu biển chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp kết thúc;

b) Việc thế chấp tàu biển bị huỷ bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;

c) Phương tiện thế chấp đã được xử lý theo quy định của pháp luật;

d) Phương tiện thế chấp bị hư hỏng toàn bộ;

đ) Theo thỏa thuận của các bên.

7. Bên thế chấp chỉ giữ một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển của tàu biển thế chấp.

Vì vậy, các nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam bao gồm:

 • Quyền sở hữu phương tiện thế chấp không được chuyển giao nếu không có sự đồng ý của bên thế chấp.
 • Tàu biển thế chấp phải được chủ sở hữu tàu biển mua bảo hiểm, trừ trường hợp trong hợp đồng thế chấp có thoả thuận khác.
 • Trường hợp bên nhận thế chấp đã chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền của mình đối với khoản nợ được bảo đảm bằng tàu biển thế chấp.
 • Một con tàu có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ khác nhau.
 • Trường hợp phương tiện thuộc sở hữu của nhiều chủ thì việc thế chấp phương tiện phải được tất cả các chủ sở hữu đó đồng ý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Tham Khảo Thêm:  ​Cẩm nang khi đi du lịch phượt Hà Nội theo tháng

Việc thế chấp phương tiện bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 • Nghĩa vụ được bảo đảm bằng việc chấm dứt thế chấp;
 • Việc thế chấp tàu biển bị hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;
 • Phương tiện thế chấp đã được xử lý theo quy định của pháp luật;
 • Tàu biển thế chấp bị hư hỏng, mất mát toàn bộ;
 • Theo thỏa thuận của các bên.

Bên thế chấp chỉ giữ một bản Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển của phương tiện thế chấp.

? Xem thêm:

Đăng ký thế chấp tàu biển tại Việt Nam có những nội dung cơ bản nào?

Đăng ký thế chấp tàu biển tại Việt Nam có những nội dung cơ bản nào?

Điều 39 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định về đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam như sau:

Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam

1. Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam có các nội dung cơ bản sau đây:

a) Tên, trụ sở của người nhận cầm cố, chủ tàu biển;

b) Tên, quốc tịch của tàu biển thế chấp;

c) Số tiền được bảo đảm bằng cầm cố, lãi suất và thời hạn trả nợ.

2. Việc thế chấp tàu biển có hiệu lực kể từ thời điểm tàu ​​biển được đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam.

3. Người yêu cầu phải được cung cấp thông tin về việc đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam.

4. Người đăng ký thế chấp tàu biển, người sử dụng thông tin thế chấp tàu biển phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

5. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam.

Vì vậy, đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam có các nội dung cơ bản sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở đăng ký của bên thế chấp, chủ tàu;
 • Tên, quốc tịch của phương tiện thế chấp;
 • Số tiền được đảm bảo bằng thế chấp, lãi suất và thời hạn trả nợ.
Tham Khảo Thêm:  Đi du lịch Mũi Né tiết kiệm

Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển được quy định như thế nào?

Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 42 Nghị định 99/2022/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển như sau:

Điều 42. Hồ sơ đăng ký tàu biển

 1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn yêu cầu theo Mẫu số 01c tại Phụ lục (01 bản chính);

b) Hợp đồng bảo hiểm (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).

 1. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

a) Đơn yêu cầu theo mẫu số. 02c phụ lục (01 bản chính);

b) Văn bản sửa đổi, hoàn thiện hợp đồng bảo hiểm hoặc văn bản chuyển giao quyền đòi nợ hoặc chuyển giao nghĩa vụ bảo hiểm bằng tàu biển trong trường hợp thay đổi người bảo lãnh, thay đổi bên được bảo hiểm hoặc các bằng chứng khác chứng minh có lý do thay đổi nếu không có văn bản sửa đổi, hoàn thiện hợp đồng bảo hiểm (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);

c) Trường hợp đăng ký thay đổi để hoàn thành việc đăng ký tài sản có giá trị theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm nhưng nội dung đăng ký trước đó không bao gồm tài sản này thì hồ sơ đăng ký chỉ gồm Phiếu yêu cầu theo mẫu số 02c trong phần phụ lục (01 bản chính).

 1. Hồ sơ xóa đăng ký bao gồm đơn đề nghị theo Mẫu số 03c tại Phụ lục (01 bản chính) và các giấy tờ, tài liệu bổ sung sau (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực):

a) Văn bản thể hiện sự đồng ý của bên được bảo hiểm về việc xóa đăng ký hoặc xác nhận đã giải quyết, thanh lý, giải tỏa hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp người đề nghị xóa đăng ký là bên bảo lãnh và không có chữ ký, dấu (nếu có) của bên được bảo hiểm; bên được bảo hiểm. Mẫu đăng ký;

b) Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có hiệu lực pháp luật hoặc văn bản xác nhận kết quả thi hành quyết định trong trường hợp người đề nghị xóa đăng ký là cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên hoặc người mua tài sản. pháp luật về thi hành án dân sự;

c) Hợp đồng có hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác không thuộc điểm b điểm này chứng minh việc chuyển giao tài sản có giá hợp pháp trong trường hợp người xin xóa đăng ký là người nhận hợp pháp tài sản có giá;

d) Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc giải thể pháp nhân đối với trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm l khoản 1 Điều 20 Nghị định này.

4. Hồ sơ đăng ký thông báo phát mại tài sản bảo đảm bao gồm:

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn 2 cách bỏ chặn Messenger khi đã xóa tin nhắn

a) Đơn yêu cầu theo mẫu số. 04c tại phụ lục (01 bản chính);

b) Văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm là tàu biển (01 bản chính);

c) Trường hợp đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, hồ sơ là Đơn yêu cầu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 04c trong phần phụ lục (01 bản gốc).

Theo quy định, khi có yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển, bên yêu cầu phải lập hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bao gồm:

 • 01 bản chính Giấy đề nghị đăng ký lãi suất trị giá theo mẫu số 01. 04c trong phần phụ lục;
 • 01 bản chính văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm là tàu biển;
 • Trường hợp đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, hồ sơ đăng ký phải có Đơn yêu cầu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 04c tại Phụ lục (01 bản chính).

? Xem thêm:

kết cục

Như vậy qua bài này chúng ta đã tìm hiểu về Nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam, bao gồm quy định về đăng ký thế chấp tàu biển và nội dung cơ bản của hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển. Việc hiểu rõ những nguyên tắc này sẽ giúp các bên tham gia giao dịch thế chấp phương tiện bảo đảm quyền và nghĩa vụ của mình một cách chính xác và hợp pháp.

Các câu hỏi thường gặp

Những loại phương tiện nào có thể được thế chấp?

Các loại phương tiện sau đây có thể được thế chấp:

 • Tàu đăng kiểm không thời hạn;
 • Tàu đăng kiểm có thời hạn;
 • Tàu mới đang trong quá trình đóng mới;
 • Đăng ký tạm thời tàu biển;
 • Những con tàu nhỏ.

Hiệu lực của việc thế chấp tài sản có hiệu lực khi nào?

Theo quy định tại Điều 319 BLDS 2015 về hiệu lực của thế chấp tài sản:

Hợp đồng thế chấp tài sản có hiệu lực kể từ thời điểm các bên giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Việc thế chấp tài sản có hiệu lực đối với một phần ba kể từ thời điểm đăng ký. Như vậy, hợp đồng thế chấp thường có hiệu lực kể từ thời điểm được ký kết.

Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển bao gồm những gì?

Người yêu cầu đăng ký thế chấp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký thế chấp biển bao gồm:

– Phiếu yêu cầu đăng ký (01 bản chính);

– Hợp đồng thế chấp tàu biển (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);

– Giấy ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu).

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hồ Sơ đăng Ký Theo Quy định Mới Nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Cakhia TV: Địa chỉ xem Live bóng đá miễn phí

Cakhia TV: Link xem bóng đá Euro trực tuyến chất lượng nhất 2023

Cakhia TV là địa chỉ khá quen thuộc với những ai đam mê bóng đá. Web hiện đang trực tiếp những giải bóng hàng đầu thế giới,…

Du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết khi đi du lịch bụi đến đảo Phú Quốc cần biết những kinh nghiệm gì thì bài viết này sẽ…

Những quán cafe đẹp và lãng mạn ở Hạ Long

Còn gì bằng một buổi sáng đẹp trời vừa thưởng thức tách cà phê thơm nồng vừa quan sát cảnh tàu thuyền neo đậu, cảnh giao thương…

Danh sách các món ăn ngon thu hút khách du lịch

Nhiều du khách nước ngoài sau khi đi tour Cakhia TV đã khen ngợi những món ăn mà họ đã thưởng thức trong chuyến tham quan. Họ…

Những hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long

Vịnh Hạ Long có 1969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp khiến du khách phải mê mẩn và ngưỡng mộ….

Những điều hấp dẫn khi đi du lịch Huế ngày Tết

Nëse keni ndërmend të shkoni Turizmi i ngjyrave Në festën e Tet, le të fillojmë të planifikojmë tani për të pasur një udhëtim mbresëlënës pranveror në kryeqytetin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *